پیوند زندگی

پیوند زندگی

Paket:
com.lifelink
Downloads:
10K
Größe:
5.4 MB
Erforderliche android-version::
4.2 oder höher
Aktualisiert:
23. Apr 2019
154
Letzte version:
1.8.5
Alle versionen
Alter:
16+
Kostenlose Download

اپ موبای پیوند زندگی درگاهی به منظور کمک به سنّت پسندیده ی ازدواج بر اساس طرح و الگوی ازدواج الکتروسنّتی و با هدف اصلی ایجاد یک کانال ارتباطی برای معرفی ایرانیان خارج از کشور که به دلیل پراکندگی و عدم ارتباط مجبور به انتخاب همسر از بین سایر ملل و گاها ادیان دیگر شده، قدم به عرصه خدمت گذارده است.

Kommentare