Latinski Jezik

Latinski Jezik

Paket:
net.AVDevelopment.latinskijezik
Downloads:
10K
Größe:
2.4 MB
Erforderliche android-version::
2.2 oder höher
Aktualisiert:
7. Sep 2014
191
Letzte version:
1.0
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

Applikacija pokriva kompletnu gramatiku latinskog jezika, te listu sa preko 300 izreka latinskog porijekla Latinski Jezik se ubraja u skupinu latinsko-faliskičkih jezika. Danas je to mrtvi jezik; Nijedan narod svijeta ga ne koristi u svakodnevnoj komunikaciji.

Kommentare

Ähnlich

Apps von AV Development