ترجمه افغانی به سوئدی 2018

ترجمه افغانی به سوئدی 2018

Paket:
com.maxapps.Translate.farsiafghani.Swedish
Downloads:
5K
Größe:
3.7 MB
Erforderliche android-version::
3.0 oder höher
Aktualisiert:
23. Feb 2018
27
Letzte version:
2.2
Alle versionen
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

ترجمه افغانی به سوئدی 2018. این نرم افزار رایگان قادر به ترجمه کلمات و متن ازافغانی به سوئدی و سوئدی به ازافغانی است. برنامه کمک آموزشی برای ارزیابی و بهبود مهارت های زبان سوئدیسوئدی به همراه. اگر شما یک دانش آموز، توریستی و یا مسافر هستند، و به شما کمک خواهد برای یادگیری زبان!

Kommentare

Apps von MaxApps